1
Bạn cần hỗ trợ?

QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN NHÂN DỊP NGÀY LỄ CHIẾN THẮNG VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

25/04/2019 - 02:10 PM - 292 Lượt xem
                       

      Ngày Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 đang tới gần. Cùng với sự nô nức phấn khởi của cả dân tộc , Ban giám đốc Công ty TNHH LHVIA  đã  quyết định chi thưởng cho nhân viên  trong dịp này, để động viên tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong công ty. Cũng thông qua  sự kiện này, toàn thể nhân viên đã thấy được sự quan tâm của Ban Giám đốc với toàn thể nhân viên trong Công ty.


     Sau đây là nội dung của quyết định. 
CÔNG TY TNHH LHVINA                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số :  3004015                                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                             --------o0o-------
                                                                                             Hà nội, , ngày 26 tháng 4 năm 2019

                                                             

                                                               QUYẾT ĐỊNH
 
                                           ( V/v Thưởng nhân dịp 30/4. 01/5 năm 2019)
 
                                              GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH LH VINA
 
-          Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;
-          Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;
 
                                                                   QUYẾT ĐỊNH
Điều I: Thưởng nhân dịp 30/4. 01/5 năm 2019 cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;
 
Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau :
 
1)      CBCNV có thời gian làm việc trên 01 năm mức thưởng: 500,000 đồng
2)      CBCNV có thời gian làm việc dưới  01 năm mức thưởng: 300,000 đồng.
 
Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên trước ngày 28/04/2019
 
Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.
 
Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
CÔNG TY TNHH LHVINA
 
 
 
Nơi nhận:
-          HĐQT
-          Các phòng ban, công trình
-          Lưu HC-NS
-          Dán thông báo tại Công ty
 
Fanpage
© Copyright 2018 by Gốm sứ Hoàng Long.
Online: 2 - Truy cập: 193.108